Nasihatler

Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihatleri

Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihatleri
Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihatleri

Ebû Abdurrahman Sülemî (kuddise sırruhû) diyor ki: “Ey kardeşim! Sana Allah Teâlâ’ya itaat ve ibadet etmeyi tercih etmeni, O’na muhalefet edip karşı gelmekten sakınmayı, bütün varlığınla O’na yönelmeni, bütün endişe ve üzüntülere karşı O’na dönmeni, insanların önünde eğilmeyi ve onlara itimat etmeyi terketmeni tavsiye ediyorum.

Ayrıca bütün sebeplerde, işlerinde (yüce Allah’ı unutup) sebeplere yönelmenden seni sakındırırım. Bilakis bütün hallerinde Allah Teâlâ’ya yönelmeli, itimat etmeli ve yalnız O’na tevekkül etmelisin. Nitekim Allah (celle celâluhû) şöyle buyurmuştur: ‘Kim Allah’a dayanıp güvenirse O ona yeter’ (Talâk 65/3).

Şunu bil ki bütün mahlûkat, insanlar acizdir. Kendisine fayda vermekten aciz olan bir kimse başkasına fayda vermeye nasıl güç yetirebilir ki? Bu nedenledir ki selef âlimlerinden bazıları şöyle demiştir: ‘Yaratılmış bir insanın başka bir insandan yardım istemesi, mahkûm bir kimsenin bir başka mahkûmdan yardım istemesi gibidir.’”


Ayrıca bakınız:
Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinden Hikmetli Sözler


Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihatleri

Nasihatler
Ebû Abdurrahman Sülemî (kuddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak